logo
   domov     mapa strani     kontakt  
 
 
 
 
 
logo
 
     
 
 
iskanje
Želite prejemati obvestila?
Vnesite svoj e-naslov.
 
Seznam vzorcev odločb in sklepov NOVO
 
asd
Želite izvedeti več o prekrškovnih delavnicah?
 
Se želite naročiti na ePPP?
 
 
 
Koliko dni namenite na leto izobraževanju z zunanjimi svetovalci?
Več kot 30 dni
Med 16 in 30 dni
Med 11 in 15 dni
Med 6 in 10 dni
Med 3 do 5 dni
1 do 2 dni
Nič se ne izobražujemo preko zunanjih svetovalcev
 
 
 
  
ŠTUDIJE PRIMEROV
   
Plačilo globe – kdaj plačilo polovičke, kdaj plačilo v celoti izrečene globe (20.11.2016)
Pristojnost odločanja o oprostitvi sodne takse po izdanem sklepu o zavrženju. (18.6.2015)
Dopustnost odločanja o isti stvari z dvema plačilnima naloga istega organa (8.5.2015)
Prenehanje subjekta, pri katerem je odgovorna oseba delovala (26.10.2014)
Odločanje o predlogu za odpis, oprostitev plačila globe v postopku prisilne izterjave – kdo je pristojni organ (7.9.2014)
Pogoji za izdajo plačilnega naloga na podlagi zbranih obvestil in dokazov (27.8.2014)
Oblike odločitev prekrškovnega organa o odgovornosti pravne osebe, ko stečajni postopek nad pravno osebo še traja (26.5.2014)
Razlika med ugotavljanjem odgovornosti neposrednega storilca ali storilca pri pravni osebi, pri kateri odgovarja za opustitev dolžnega nadzorstva odgovorne osebe po noveli ZP-1 (7.4.2014)
Odločanje o odgovornosti pravne osebe, ki je prenehala ali je v stečaju pred pravnomočno končanim postopkom (7.4.2014)
Plačilo stroškov postopka v zadevi po izdanem plačilnem nalogu (26.2.2014)
Novela ZP-1I - besedlio neuradnega prečiščenega besedila (21.1.2014)
Deveta novela ZP-1 (ZP-1I) je stopila v veljavo 1. januarja 2014 (1.1.2014)
(Ne) pravnomočnost plačilnega naloga po plačilu globe v roku osmih dni po pravnomočnosti in vložitev ZSV (27.11.2013)
Izvedba dokaznega postopka (tudi v hitrem postopku) (6.11.2013)
Pogoji za izdajo plačilnega naloga, ki je vročen na kraju kršitve (4.10.2013)
Izrek odločbe, kadar je podana odgovornost odgovorne osebe kot vodstvenega organa (4.10.2013)
Določitev sodnih taks po starem in odmera sodnih taks po noveli ZP-1H (26.6.2013)
Pogoji za izrekanje opomina, ko sodišče odloča o zahtevi za sodno varstvo (3.1.2013)
Pravne posledice napačnega pravnega pouka na sodbi (30.11.2012)
Odločanje o razveljavitvi klavzule o pravnomočnosti na zahtevo sodišča (11.10.2012)
Vročanje pravni osebi, podjetniku ali zasebniku (24.9.2012)
Upravičeni vlagatelj zahteve za sodno varstvo za pravno osebo - prokurist (21.9.2012)
Pristojnost sodišča za odločanje o zahtevi za sodno varstvo (3.9.2012)
Odločanje o ugovoru zoper plačilni nalog za odmero sodne takse – dovoljenost pravnega sredstva (22.8.2012)
Zastaranje plačila sodne takse (9.7.2012)
Zastaranje plačila sodne takse (9.7.2012)
Zastaranje izvršitve sankcije (20.6.2012)
Ravnanje pristojnega prekrškovnega organa s pisnim predlogom upravičenega predlagatelja, ki ni popoln. (7.6.2012)
Predlog za vrnitev v prejšnje stanje in predlog za spremembo odločbe prekrškovnega organa (20.5.2012)
Stvarna nepristojnost, ugotovljena v različnih fazah postopka (20.5.2012)
Poprava tehnične pomote (23.4.2012)
Postopek določitve uklonilnega zapora - dopustnost preverjanja sodišča ali je bilo pisanje vročeno na pravi naslov kršitelja (10.4.2012)
Odgovornost po prenehanju statusne oblike podjetnika oz.zasebnika (25.3.2012)
Razumljiv in popoln izrek odločbe (14.3.2012)
Izvrševanje denarne sankcije, kadar je izrečena osebi, ki živi v drugi državi članici EU (14.3.2012)
Prenehanje pravne osebe (4.3.2012)
Odgovornost pravnih oseb ter podjetnikov in zasebnikov v primeru stečaja (26.2.2012)
Odgovornost samostojnih podjetnikov posameznikov (podjetnikov) in posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost (zasebnikov) (12.2.2012)
Razbremenilni (ekskulpacijski) razlogi pravne osebe (5.2.2012)
Odgovornost pravnih in odgovornih oseb (29.1.2012)
Zahtevek zagovornika za odmero stroškov in nagrade po vloženi zahtevi za sodno varstvo, o kateri se ni odločalo v okviru absolutnega zastaralnega roka (18.12.2011)
Odločanje prekrškovnega organa po vloženi zahtevi za sodno varstvo, kršitelju ni dokazano, da je storil prekršek, istočasno znan drug kršitelj (25.11.2011)
Upravičeni vlagatelj zahteve za sodno varstvo zoper sklep, s katerim se ne ugodi predlogu kršitelja za obročno plačilo globe. (25.11.2011)
Predlog za začasni odvzem vozniškega dovoljenja (29.9.2011)
ODMERA SODNE TAKSE V POSTOPKU Z ZAHTEVO ZA SODNO VARSTVO (29.9.2011)
Dopustnost pravnega sredstva zoper sklep o popravi pomot (29.9.2011)
Zavrnitev zahteve za izločitev pooblaščene uradne osebe in dopustnost pravnega sredstva zoper sklep, s katerim je o njem odločeno (29.9.2011)
Ravnanje sodišča ob prejemu nepopolne zahteve za sodno varstvo (18.9.2011)
Pravica do zahteve za sodno varstvo lastnika odvzetega predmeta, ki ni kršitelj (6.9.2011)
Kdaj je izrek odločbe zoper odgovorno osebo nerazumljiv? (14.7.2011)
Nadomestitev plačila globe z opravo nalog v splošno korist, kadar je izrečena globa s plačilnim nalogom? (23.6.2011)
Izločitev uradne osebe - organ, ki je pristojen za odločanje o zahtevi za sodno varstvo zoper sklep o zavrnitvi zahteve za izločitev uradne osebe. (23.6.2011)
Pristojnost sodišča za odločanje o zahtevi za sodno varstvo pravne in odgovorne osebe po ZP-1 (14.6.2011)
Obdolžilni predlog – kateri podatki obdolženca zadoščajo, da se obdolžilni predlog šteje za popoln (3.6.2011)
Obrazložitev odločbe o prekršku (3.6.2011)
Združitev postopka o prekršku – do katere faze postopka je dopustna združitev? (20.5.2011)
Odprava ali sprememba odločbe na predlog prekrškovnega organa (171.a člen 171.d člen ZP-1 novo izredno pravno sredstvo) (17.4.2011)
Vročanje pisanj v tujino, v države članice EU – dolžnost prekrškovnih organov prevajati pomembne dele pisanj (11.4.2011)
ŠTUDIJ PRIMERA Odgovornost pravnih in odgovornih oseb po noveli ZP-1G (29.3.2011)
Ne bis in idem - za prekršek, za katerega je bilo najprej izrečeno opozorilo, nato še sankcija s plačilnim nalogom (10.3.2011)
Ko odločba o prekršku presega podatke, ki so razvidni iz obvestila in pouka kršitelju, da se izjavi o prekršku (1.3.2011)
Povzetek odločbe Ustavnega sodišča RS, št. U-I-63/10 z dne 20.1.2011 - Zagotavljanje jamstva enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave RS (11.2.2011)
Odmera sodne takse in odmera stroškov postopka za prihod prič na sodišče (20.1.2011)
Sklep o odmeri stroškov postopka in nagrade zagovorniku (29.11.2010)
Izračun sodne takse, kadar je vložena pritožba zoper sodbo, s katero je ZSV zavrnjena zoper katero ni pritožbe (24.10.2010)
Odgovornost samostojnega podjetnika posameznika za prekršek (17.10.2010)
Pristojni organ za odločanje o pravnem sredstvu zoper sklep o zavrnitvi predloga za vrnitev v prejšnje stanje (10.10.2010)
Dopustnost pravnega sredstva (zahteve za sodno varstvo) zoper sklep o zavrženju ugovora zoper nalog za plačilo sodne takse. (3.10.2010)
Zastaranje pregona – dopustnost vročanja sodbe po nastopu absolutnega zastaralnega roka (3.10.2010)
Upravičenost zagovornika do povrnitve stroškov postopka v primeru, kadar sodišče spremeni odločbo o prekršku prekrškovnega organa in izreče nižjo globo ali opomin. (26.9.2010)
Ugotavljanje prištevnosti oz. dopustnost postavitev izvedenca psihiatrične stroke pred prekrškovnim organom ? (19.9.2010)
Izrek kazenskih točk vozniku, ki ima veljavno vozniško dovoljenje, vendar ne za kategorijo, s katero je storil prekršek? (8.9.2010)
Odločanje o zahtevi za sodno varstvo zoper odločitev prekrškovnega organa, kadar ta ugotovi, da ni pristojen za odločanje o prekršku (8.9.2010)
Odločanje o predlogu za vrnitev v prejšnje stanje po izdanem sklepu o zavrženju prepozne ZSV (9.7.2010)
Izdaja pomanjkljivega plačilnega naloga, pridobitev pisne izjave, zahteva za sodno varstvo (21.6.2010)
Kršiteljeva (morebitna) neprištevnost v času storitve prekrška (21.6.2010)
Vračilo stroškov postopka kršitelju kadar je postopek ustavljen, ker dejanje ni prekršek (13.6.2010)
Pristojnost sodišča, kadar je v konkretnem zakonu določen fakultativni izrek stranske sankcije (7.6.2010)
Obravnavanje storilca, ki je v času storitve prekrškov začasno duševno zbolel (23.5.2010)
Dopustnost sodišča, da dodaja konstruktivne znake prekrška v izrek odločbe v postopku odločanja o zahtevi za sodno varstvo (9.5.2010)
Odmera sodne takse po različnih odločitvah sodišča, ko je bil na prekrškovni stopnji izrečen opomin ali je sodišče spremenilo odločitev in izreklo opomin namesto globe (2.5.2010)
Dopustnost izvrševanja sodbe, ki je postala pravnomočna tik pred ali po poteku absolutnega zastaralnega roka (11.4.2010)
Ugotavljanje pravnomočnosti sodbe, s katero je okrajno sodišče zavrnilo zahtevo za sodno varstvo (31.3.2010)
Pisna izjava o dejstvih in okoliščinah prekrška (25.3.2010)
Dopustnost izdaje opozorila in nato v isti zadevi izrek globe s plačilnim nalogom (18.3.2010)
Pisni predlog pristojnega predlagatelja in nadaljevanje postopka o prekršku (4.3.2010)
Ponovna zahteva za sodno varstvo zoper plačilni nalog po vročeni sodbi, s katero je sodišče zavrnilo zahtevo (12.2.2010)
VRNITEV PLAČANEGA POLOVIČNEGA ZNESKA GLOBE PRIMER 2 (31.1.2010)
VRNITEV PLAČANEGA POLOVIČNEGA ZNESKA GLOBE PRIMER 1 (31.1.2010)
Vročanje obvestila kršitelju, ki je tujec in se ne nahaja v RS in v katerem jeziku (26.1.2010)
Organ, ki odloča o vrnitvi v prejšnje stanje (12.1.2010)
Odmera sodnih taks: sklep ali nalog za plačilo sodne takse? (7.1.2010)
PRISTOJNOST ZA ODLOČANJE O PREDLOGU ZA VRNITEV V PREJŠNJE STANJE (21.12.2009)
Pregledovanje in prepisovanje prekrškovnih dokumentov (8.11.2009)
Obročno plačilo globe po sklepu o dovolitvi obročnega plačila globe brez navedbe opozorila (25.10.2009)
Izvajanje dokazov v korist storilca (29.9.2009)
Odločanje o odpravi potrdila glede pravnomočnosti (razveljavitev klavzule pravnomočnosti) (20.9.2009)
Zahteva za sodno varstvo (13.4.2008)
Obvestilo o prekršku (13.4.2008)
Posebni plačilni nalog (13.4.2008)
Ugovorni postopek (13.4.2008)
ODLOČBA O PREKRŠKU (13.4.2008)
Presojanje ZSV in odločitve po ZSV (13.4.2008)
Ugotavljanje pravnomočnosti in izvršljivosti odločb o prekršku (13.4.2008)
Dokazni postopek (13.4.2008)
Sklep o zavrženju nepopolne zahteve za sodno varstvo (14.12.2007)
UGOTAVLJANJE PRAVNOMOČNOSTI IN IZVRŠLJIVOSTI PLAČILNIH NALOGOV IN ODLOČB PO ZAHTEVAH ZA SODNO VARSTVO, KI JIH OBRAVNAVA SODIŠČE (16.11.2007)
Nepopolna zahteva za sodno varstvo zoper sklep o zavrženju zahteve za sodno varstvo kot prepozne (9.9.2007)
PROBLEM VROČANJA ODGOVORNI OSEBI IN PRAVNO VARSTVO V POSTOPKU IZVRŠEVANJA GLOBE (2.7.2007)
Presoja utemeljenosti navedb v zahtevi za sodno varstvo in zahteva za varstvo zakonitosti (7.6.2007)
Identiteta storilca in nepopolno ugotovljeno dejansko stanje (21.5.2007)
MOŽNOST OBROČNEGA PLAČILA STROŠKOV POSTOPKA SODIŠČA (16.4.2007)
Kako postopati s prepoznimi predlogi za opravo nalog v splošno korist ali plačilom globe v obrokih po plačilnem nalogu (25.3.2007)
MOŽNOST VROČANJA PISANJ PO POOBLAŠČENI URADNI OSEBI (4.3.2007)
S sodbo spremenjena odločitev prekrškovnega organa (10.2.2007)
Vrnitev presežka položene varščine (28.1.2007)
ZAHTEVEK ZA IZDAJO STROŠKOVNE ODLOČBE PO PISNEM OPOZORILU (15.1.2007)
ZAGOVORNIK - STROŠKI POSTOPKA PO USTAVLJENEM POSTOPKU ZA PREKRŠKE (2.1.2007)
Zahteva za sodno varstvo - uveljavljanje razloga iz 4. alinee 1. odstavka 62. člena ZP-1 (10.12.2006)
UMIK ZAHTEVE ZA SODNO VARSTVO (26.11.2006)
PROBLEMATIKA VROČANJA ODLOČB O PREKRŠKU IN SKLEPOV TUJCEM (12.11.2006)
ODLOŽITEV IZVRŠEVANJA ODLOČITEV PREKRŠKOVNEGA ORGANA OB VLOŽITVI PREDLOGA ZA OPRAVO NALOG V SPLOŠNO (5.11.2006)
KRŠITEV DOLOČB POSTOPKA – PLAČILNI NALOG NIMA VSEH SESTAVIN (29.10.2006)
RAČUNANJE IZVRŠLJIVOSTI PO PREJETIH SODBAH, KI JIH IZVRŠUJEJO PREKRŠKOVNI ORGANI (15.10.2006)
ZANIKANJE PREKRŠKA KRŠITELJA (24.9.2006)
IZVEDBA DOKAZOV V HITREM POSTOPKU (11.9.2006)
DOVOLJENOST PRITOŽBE PREDLAGATELJA ZOPER SODBO SODIŠČA (3.7.2006)
NEPOPOLNA ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO – PREURANJENA ODLOČITEV PREKRŠKOVNEGA ORGANA (9.5.2006)
UPORABA JEZIKA V POSTOPKU O PREKRŠKU (21.4.2006)
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO ZOPER PLAČILNI NALOG - ALI JE SODIŠČE PRAVILNO POSTOPALO V POSTOPKU (6.4.2006)
PRIGLASITEV NAGRADE ZAGOVORNIKA (24.3.2006)
PREDLOG ZA VRNITEV V PREJŠNJE STANJE (SMISELNA UPORABA ZKP) (3.3.2006)
IZDAJA PLAČILNEGA NALOGA ALI ODLOČBE O PREKRŠKU BREZ NAVEDBE KRAJA ALI ČASA PREKRŠKA (3.3.2006)
 
     
   
email:
geslo:
  Izberite strokovno skupino
'
Če še niste registrirani, kliknite tukaj.
Ste pozabili svoje geslo? Vnesite svoj e-naslov.