logo
   domov     mapa strani     kontakt  
 
 
 
 
 
logo
 
     
 
 
 
  CD
 
button
Vzorci
  
    buttonPonudba - cena 
 
 
 
 
 
iskanje
Želite prejemati obvestila?
Vnesite svoj e-naslov.
 
Seznam vzorcev odločb in sklepov NOVO
 
asd
Želite izvedeti več o prekrškovnih delavnicah?
 
Se želite naročiti na ePPP?
 
 
 
Koliko dni namenite na leto izobraževanju z zunanjimi svetovalci?
Več kot 30 dni
Med 16 in 30 dni
Med 11 in 15 dni
Med 6 in 10 dni
Med 3 do 5 dni
1 do 2 dni
Nič se ne izobražujemo preko zunanjih svetovalcev
 
 
 

VZORCI DOLOČB IN SKLEPOV

SEZNAM VZORCEV ZA VODENJE IN ODLOČANJE POOBLAŠČENIH URADNIH OSEB PREKRŠKOVNIH ORGANOV

 

Zap. št.

Oznaka

Naslov vzorca

000

 

OBRAZCI

001

 

Popis spisa

100 SMISELNA UPORABA DOLOČB ZUP

101

ZUP SP AIR

Sporočilo pooblaščene uradne osebe o absolutnem izločitvenem razlogu organu, pristojnemu za odločanje o izločitvi

102

ZUP SP RIR

Sporočilo pooblaščene uradne osebe o relativnem izločitvenem razlogu organu, pristojnemu za odločanje o izločitvi

103

ZUP SK IZL

Sklep o izločitvi pooblaščene uradne osebe

104

ZUP SK ZI

Sklep o zavrnitvi zahteve kršitelja za izločitev pooblaščene uradne osebe

105

ZUP SK TOL

Sklep o določitvi tolmača

106

ZUP VAB PRI

Odredba za vabilo prič

107

ZUP VAB PRI

Vabilo priči

108

ZUP PP PRI

Zaprosilo za pravno pomoč za zaslišanje priče

109

ZUP OD PRI

Odredba za privedbo priče

110

ZUP ZAP PRI

Zapisnik o zaslišanju priče

111

ZUP SK IZV

Sklep o določitvi izvedenca

112

ZUP SK DVPS

Sklep o dovolitvi vrnitve v prejšnje stanje

113

ZUP SK ZVPS

Sklep o zavrženju predloga za vrnitev v prejšnje stanje

200 SMISELNA UPORABA DOLOČB REDNEGA SODNEGA POSTOPKA

201

RSP OOP

Odredba o osebni preiskavi

202

RSP OHP

Predlog za odredbo o hišni preiskavi

203

RSP SK VAR-1

Sklep o določitvi varščine

204

RSP SK VAR-2

Sklep o vrnitvi varščine

205

RSP SK ZP

Sklep o združitvi postopkov

206

RSP SK IP

Sklep o izločitvi postopkov

207

RSP SK TOL

Sklep o priznanju nagrade in stroškov tolmača

208

RSP SK ZAG

Sklep o priznanju in odmeri stroškov zastopanja zagovorniku

209

RSP OD ZPR-1

Odredba o zasegu predmetov, ki so storilčeva last

210

RSP OD ZPR-2

Odredba o zasegu predmetov, ki niso storilčeva last

211

RSP PO ZPR

Potrdilo o zasegu predmetov

212

RSP SK OPR

Sklep o odvzemu predmetov

213

RSP SK SP-1

Sklep - poseben sklep o stroških postopka po idaji odločbe

214

RSP SK SP-2

Sklep - poseben sklep o stroških postopka po izdaji odločbe (kateri bremenijo proračun)

300 ZAČETEK HITREGA POSTOPKA

301

HP PPR-1

Pisni predlog pristojnega predlagatelja zoper kršitelja

302

HP PPR-2

Pisni predlog pristojnega predlagatelja zoper pravno in odgovorno osebo

303

HP DOP-1

Zahteva za dopolnitev pisnega predloga nepristojnega predlagatelja

304

HP DOP-2

Zahteva za dopolnitev nepopolnega pisnega predloga

305

HP SK ZAV-1

Sklep o zavrženju predloga nepristojnega predlagatelja

306

HP SK ZAV-2

Sklep o zavrženju nepopolnega pisnega predloga

307

HP UZ

Uradni zaznamek (4. odstavek 51. člena ZP-1)

308

HP OBP

Obvestilo predlagatelju, da prekrškovni organ ne bo izdal odločbe oziroma vložil obdolžilnega predloga.

309

HP ODL

Odločba organa, ki nadzoruje delo prekrškovnega organa, da ne bo vložil obdolžilnega predloga.

400 IZJAVA KRŠITELJA

401

Odl UIK

Ustna izjava kršitelja

402

Odl POK-1

Pisno obvestilo kršitelju, da se izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška

403

Odl POK-2

Pisno obvestilo pravni osebi, da se izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška

404

Odl DOP

Dopis kršitelju, da dopolni pisno izjavo

ODLOČBA O PREKRŠKU – FIZIČNE OSEBE, SAMOSTOJNI PODJETNIKI, ODGOVORNE OSEBE S.P.

501

Odl FO GL-1

Odločba (suspenzivna ZSV) z izjavo kršitelja, izrekom globe in stroškov postopka

502

Odl FO GL-2

Odločba (nesuspenzivna ZSV) brez izjave kršitelja, izrekom globe in stroškov postopka

503

Odl FO OPL

Odločba (suspenzivna ZSV) z obročnim plačilom globe

504

HP SK OPL-1

Sklep o dovolitvi obročnega plačila globe

505

HP SK OPL-2

Sklep o zavrnitvi predloga za obročno plačilo globe- zaradi dobrih premoženjskih razmer

506

HP SK OPL-3

Sklep o zavrnitvi predloga za obročno plačilo globe - prepozen predlog

507

Odl FO OP-1

Odločba z izrekom opomina in stroškov postopka

508

Odl FO SGL-1

Odločba (suspenzivna) – stek prekrškov, izrek globe

509

Odl FO SGL-2

Odločba (suspenzivna ZSV) stek prekrškov- izrek globe in kazenskih točk

510

Odl FO SOP-1

Odločba stek prekrškov- izrek opomina

511

Odl FO NGL

Odločba (suspenzivna ZSV) - nadaljevani prekršek

512

Odl FO TUJ

Odločba z udeležbo tujca - takojšnja izvršitev

ODLOČBA O PREKRŠKU - PRAVNE IN ODGOVORNE OSEBE

513

Odl PO GL-1

Odločba (suspenzivna ZSV) z izjavo kršitelja, izrekom globe in stroškov postopka

514

Odl PO GL-2

Odločba (nesuspenzivna ZSV) brez izjave kršitelja, izrekom globe in stroškov postopka

515

Odl PO GL-3

Odločba (nesuspenzivna ZSV za pravno osebo, suspenzivna ZSV za odgovorno osebo) z izrekom globe

516

Odl PO GL-4

Odločba (suspenzivna za pravno osebo, nesuspenzivna za odgovorno osebo) z izrekom globe

517

Odl PO OP-1

Odločba z izrekom opomina

518

Odl PO SGL

Odločba - (suspenzivna) stek prekrškov

519

Odl PO SOP

Odločba stek prekrškov – izrek opomina

520

Odl PO ST-1

Odločba pravne osebe v stečaju, odgovorni osebi izrek globe

521

Odl PO ST-2

Odločba pravne osebe v stečaju, odgovorni osebi izrek globe

522

Odl PO ST-3

Odločba pravne osebe v stečaju, odgovorni osebi izrek opomina

523

Odl PO OPL-1

Odločba (suspenzivna ZSV) pravne in odgovorne osebe z obročnim plačilom globe

524

Odl PO OPL-2

Odločba pravne in odgovorne osebe (suspenzivna ZSV) z dovolitvijo obročnega plačila globe odgovorni osebi

POPRAVA POMOT V PISAVI IN ŠTEVILKAH

525

Odl SK POP-1

Sklep o popravi pomot v odločbi o prekršku

526

Pn SK POP-1

Sklep o popravi pomot v plačilnem nalogu

527

SK POP-1

Sklep o popravi pomot v sklepu

528

SK PRAV

Sklep o popravi potrdila o pravnomočnosti

600 ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO ZOPER ODLOČBO

601

ZSV Odl SK-1

Sklep o zavrženju nedovoljene zahteve za sodno varstvo

602

ZSV Odl SK-2

Sklep o zavrženju prepozne zahteve za sodno varstvo

603

ZSV Odl DO-1

Dopis vlagatelju, da se izjasni o vloženi zahtevi za sodno varstvo - ali gre le za predlog za obročno plačilo globe

604

ZSV Odl DO-2

Dopis vlagatelju za dopolnitev zahteve za sodno varstvo

605

ZSV Odl SK-3

Sklep o zavrženju nepopolne zahteve za sodno varstvo

606

ZSV Odl NODL

Odločba o odpravi in nadomestitev z novo odločbo

607

ZSV Odl UST

Odločba o odpravi odločbe in ustavitev postopka

608

ZSV Odl DO-3

Predložitveno poročilo-predložitev spisa po vloženi zahtevi za sodno varstvo zoper odločbo o prekršku sodišču

700 PLAČILNI NALOG

701

Pn OBP

Obvestilo o prekršku

702

Pn OBR

Plačilni nalog (obrazec)

703

Pn FO-1

Plačilni nalog (kot pisna odločba) za fizične osebe, samostojne podjetnike, odgovorne osebe s.p.

704

Pn FO-2

Plačilni nalog (kot pisna odločba) stek prekrškov - fizične osebe, samostojni podjetniki, odgovorne osebe s.p.

705

Pn PO -1

Plačilni nalog (kot pisna odločba) za pravne in odgovorne osebe

706

Pn PO-2

Plačilni nalog (kot pisna odločba) - stek prekrškov – pravne in odgovorne osebe

707

Pn TUJ

Plačilni nalog za tujce

800 ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO

801

ZSV Pn SK-1

Sklep o zavrženju nedovoljene zahteve za sodno varstvo

802

ZSV Pn SK-2

Sklep o zavrženju prepozne zahteve za sodno varstvo

803

ZSV Pn DO-1

Dopis vlagatelju za dopolnitev zahteve za sodno varstvo

804

ZSV Pn SK-3

Sklep o zavrženju nedovoljene zahteve za sodno varstvo

805

ZSV OPn-1

Odločba o odpravi plačilnega naloga (obrazec)

806

ZSV NPn

Izdaja novega plačilnega naloga po zahtevi za sodno varstvo

807

ZSV OPn-2

Odločba o odpravi plačilnega naloga in nadomestitev z novim (kot pisna odločba)

808

ZSV Pn UST

Odločba o odpravi plačilnega naloga in ustavitev postopka

809

ZSV Pn DO-2

Predložitev zahteve za sodno varstvo zoper plačilni nalog sodišču

810

ZSV Pn SK-4

Sklep o zavrženju nedovoljenega pravnega sredstva zoper obvestilo o prekršku

900 OSTALE ODLOČITVE

901

OS SK-1

Sklep o zavrženju nedovoljenega pravnega sredstva zoper sodbo/sklep sodišča

902

PR UO

Predlog za določitev uklonilnega zapora

903

PI Odl-1

Predlog za prisilno izterjavo po odločbi

904

PI Odl-2

Predlog za prisilno izterjavo po odločbi o prekršku v zvezi s sodbo/sklepom sodišča

905

PI Pn-1

Predlog za prisilno izterjavo po plačilnem nalogu

906

PI Pn-2

Predlog za prisilno izterjavo po plačilnem nalogu v zvezi s sodbo/sklepom sodišča

907

OBP-1

Obdolžilni predlog za fizično osebo, samostojnega podjetnika odgovorno osebo s.p.

908

OBP-2

Obdolžilni predlog za pravno in odgovorno osebo

 
     
   
email:
geslo:
  Izberite strokovno skupino
'
Če še niste registrirani, kliknite tukaj.
Ste pozabili svoje geslo? Vnesite svoj e-naslov.